Chemické čištění chladicích systémů

Chladicí systémy

Typy chladicích sytémů

Chladicí zařízení jsou dnes běžnou součástí elektráren, tepláren a mnoha dalších průmyslových provozů, u kterých zastává chladící voda nezbytnou úlohu. Úkolem chladící vody je odvádět teplo a pro zachování účinnosti chladicího zařízení je vždy potřeba zajistit její úpravu.

Chladicí systémy dělíme do dvou skupin. U obou těchto typů je nutné chemické čištění a úprava vody.

Uzavřené chladicí okruhy
Teplo je odváděno ohřevem chladicí kapaliny.
Otevřené chladicí okruhy
Chlazení je zajišťováno odparem vody.

Je důležité, aby se do systému chlazení dopouštěla upravená voda, která nebude mít za následek další usazování vápenatých a hořečnatých úsad. V okruzích s upravenou vodou je zbytková vápenná tvrdost nízká a uplatňují se zde ve zvýšené míře železité úsady, zejména oxidy často kombinované s vápennými složkami do podoby uhličitanů železa.

Nesmíme zapomenout ani na přítomnost bakterií, které se v podobě biofilmu usazují v nejmenších dimenzích potrubního systému. Toto potrubí se nachází v chladicích jednotkách. V těchto případech je důležité kontinuální dávkování biocidů.

Problémy chadicího okruhu

Problémy chladicího okruhu lze rozdělit do 3 základních kategorií, které je třeba řešit. Jedná se o korozi, usazování vodního kamene a mikrobiologický růst.

Koroze
vede k poškozování konstrukčního materiálu chladicího zařízení,
působí jako izolant teplosměnných ploch, což má vliv na efektivitu provozu,
vede k formování biofilmů, což může vést k rozvoji bakterií.
Usazování vodního kamene
vede k poklesu účinnosti, případně i ke ztrátě funkčnosti chladicího zařízení,
snižuje účinnost dezinfekce (minerální úsady zamezují kontaktu dezinfekce s mikroorganismy).
Mikrobiologický růst
působí jako izolant teplosměnných ploch a zdroj koroze,
vytváří vhodné prostředí pro rozvoj a růst nebezpečných bakterií.

Zachování čistých teplosměnných ploch je velice důležité, jelikož nepatrné zhoršení přestupu způsobuje nárůst vyšší spotřeby energie, jak již bylo uvedeno výše. Mezi další negativní důsledky pak patří zhoršení kvality vody a zmenšení průřezu potrubí. Chladicí věže navíc fungují jako „pračky vzduchu“, čímž dochází k zanášení chladicího okruhu mechanickými nečistotami, prachem, pylem, bakteriemi apod.

Provádíme chemické čištění chladicích systémů, včetně výše popsaných úkonů.