Chemické čištění teplovodních a chladicích výměníků

Teplovodní a chladicí systémy

Problémy chladicích výměníků

Během provozu dochází k zanášení výměníků různými úsadami v závislosti na typu protékajícího média. Důvodem je většinou špatná kvalita vody v kombinaci s nevhodným tepelným režimem. Pro jednotlivé aplikace jsou typické úsady, jejich tvorba a odstraňování.

Při přípravě TUV jsou typické vápenné a vápeno-hořečné úsady. Jejich likvidace je poměrně snadná pomocí široké škály kyselin i za nízkých teplot.

V okruzích s upravenou vodou je zbytková vápenná tvrdost nízká a uplatňují se zde ve zvýšené míře železité úsady, zejména oxidy, často kombinované s vápennými složkami do podoby uhličitanů železa. Likvidace těchto úsad je obtížnější tím více, jak v nich roste podíl železa. Zde je třeba použít podstatně agresivnější kyseliny, většinou ve směsích.

Biologické úsady, jako je tuk, olejové a ropné látky, barvy apod. lze likvidovat poměrně snadno silnými louhy s alkalitou okolo pH 8 – 9.

Čištění a údržba chladicích výměníků

Provádíme chemické čištění všech typů výměníků, včetně kondenzátorů, výparníků a kotlů dle postupů schváleného výrobcem.

Nejdůležitější při chemickém čištění je vyvarovat se použití činidel, narušujících samotný výměník a v každém případě dbát doporučení výrobce. Dalším důležitým aspektem je postupovat v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy.

i Obvyklým materiálem výměníků je nerezová ocel AISI 316. Na čištění tohoto materiálu zásadně nelze použít činidla způsobující korozi této oceli, zejména kyselinu dusičnou a solnou v žádné koncentraci!!!

Pájené výměníky
Zde je omezení v použité pájce, což je obvykle měď. Zásadně proto nelze použít činidlo, napadající měď, zejména kyselinu sírovou!
U těchto nerozebíratelných výměníků nesmí dojít k úplnému zanesení – nemůže-li činidlo protékat výměníkem, je čištění bezvýsledné.
Rozebíratelné výměníky
Chemické složení činidel je limitováno zejména odolností těsnění proti působení těchto činidel.
Protože materiálů, používaných pro těsnění je značné množství se zcela odlišnými vlastnostmi a tedy i rezistencí vůči použitým činidlům, nelze obecně určit, která činidla jsou vhodná a která nikoliv.
Pro běžná těsnění na bázi pryže lze použít většinu činidel, ale i zde jsou rozdíly v odolnosti v závislosti na koncentraci a teplotě roztoku. Zejména u louhů, které při delším působení mohou pryže zbobtnávat.

Čištění se provádí bez nutnosti demontáže přímo u zákazníka. Jsme tak schopni zajistit v co nejkratším možném čase znovuobnovení funkčnosti a požadovaného výkonu jednotlivých zařízení.

i Důležité je periodické čištění při poklesu výkonu nebo při zvýšení tlakových ztrát. Pokud by totiž ve výměníku vlivem zanášení došlo k úplnému ucpání jednotlivých kanálků, nebo dokonce celého výměníku, je takový výměník nevyčistitelný.

Systém chemického čištění je tak příkladný, že po vyčištění letité výměníky vykazují parametry plně srovnatelné s novými výrobky.